Åtgärder på Örebro slott med anledning av Covid-19

This information will follow in English

Vi på Örebro slott är måna om våra besökare och personal, och vill att alla ska känna sig trygga när de vistas på slottet. För att minska smittspridningen har vi justerat vår verksamhet och tillsatt nya rutiner. 

Vad gör vi på Örebro slott för att minska smittspridningen?

 • All personal som arbetar på slottet är helt friska och symtomfria
 • Vi har ställt in våra allmänna visningar som vi vanligtvis har under lördagar och söndagar, besökare kan nu istället gå runt själva inne på slottet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och släpper in max 50 personer åt gången
 • Vi informerar alla besökare om att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra. Golvmarkeringar kommer tas fram till Slottsbutiken och trapporna där köbildning kan uppstå 
 • Vi informerar besökare och personal om vikten av god handhygien, samt att nysa i armvecket
 • Handsprit finns att tillgå i Slottsbutiken för besökare och personal
 • Personalen i Slottsbutiken desinficerar kortterminaler och ytor i butiken regelbundet
 • Plexiglas har satts upp framför kassadisken i slottsbutiken
 • Utanför Örebro läns museum finns handsprit att tillgå för besökare som ska in till museets utställningar
 • På Lill-Annas slottscafé finns flera rum som gäster kan sitta i, och borden är glest placerade

Vad kan du som besökare göra?

 • Om du är helt frisk är du välkommen att besöka slottet. Om du känner dig minsta sjuk ber vi dig stanna hemma tills dess du är helt frisk
 • Inför sommarens aktiviteter på slottet uppmuntrar vi besökare till att förköpa sina entrébiljetter för att undvika köbildning
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, annars använd handsprit
 • Visa hänsyn till andra besökare och till personal genom att hålla avstånd

Vi följer noggrant utvecklingen och kommer det nya beslut anpassar vi verksamheten efter det.

Ta hand om varandra, håll avstånd och välkomna in på slottet!

————————————————————————————————————————————-

Örebro Castle cares about our visitors and staff, and want everyone to feel safe while visiting the castle. To reduce the spread of Covid-19, we have adjusted our activities and added new routines.

What we do at Örebro Castle to reduce the spread of Covid-19

 • All staff working at the castle are completely healthy and symptom free
 • We have cancelled our guided tours which we usually have during Saturdays and Sundays, visitors can now have a look inside the castle by themself instead. We’re following the recommendations of the Public Health Authority and allow a maximum of 50 people at a time
 • We inform all visitors to show consideration and keep a distance from each other
 • We inform visitors and staff about the importance of good hand hygiene, as well as sneezing in the arm fold
 • Hand sanitizer are available in the Castle shop for visitors and staff
 • Staff at the Castle shop disinfects card terminals and surfaces in the store regularly
 • Plexiglass has been set up in front of the checkout counter in the castle shop
 • Hand sanitizer are available outside the Örebro County Museum for visitors who are going to the museum’s exhibitions
 • At Lill-Anna’s castle café there are several rooms that guests can sit in, and the tables are sparsely placed

What you as a visitor can do

 • If you are completely healthy, you are welcome to visit the castle. If you feel the slightest ill, we ask you to stay home until you are completely healthy
 • Before the summer activities at the castle, we encourage visitors to pre-purchase their admission tickets to avoid queuing
 • Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, otherwise use hand sanitizer
 •  

Take care of each other, keep your distance and welcome to the castle!